Poligono de la concepción s/n · 22520 Fraga (Huesca) · Tel. y Fax 974 472 819 Mov. 649 983 735 rvf@revestimientosfraga.com

 

 

 

 

 

 

 

La ITE es una inspecció periòdica i obligatòria per als propietaris de les edificacions que depenent de l’antiguitat i, en ocasions, de la catalogació de l’edifici i que impulsa que aquests estiguin ben mantinguts i que no existeixin riscos d’inseguretat per als seus habitants i la resta dels ciutadans. El seu objectiu es el de millorar la conservació del parc edificat de les ciutats, evitant la ruïna en ells e insistint en la obligatorietat del deure de conservar. La seva finalitat, per tant, es acreditar l’estat de seguretat constructiva dels edificis.
 
A mes, el seu compliment revaloritza el valor de l’immoble davant potencials compradors temorosos d’adquirir una vivenda antiga, ja que amb la ITE tenen una garantia documental de l’estat de la vivenda i de l’edifici on es troba.

La ITE no es cap nou impost o tassa municipal, ni suposa una pujada dels existents. El seu cost serà el lliurement pactat amb el professional competent al que el propietari o Comunitat contracti per realitzar la inspecció.

 

 

Realització de la inspecció i comprovació de l’estat de la edificació en els aspectes que determina la normativa local vigent.
Elaboració de l’Informe i emissió de Certificat amb el resultat de la inspecció.Elaboració de l’Informe i emissió de Certificat amb el resultat de la inspecció.

A partir d’aquí existeixen dos possibles camins:  
Inspecció Favorable:
Tramitació en l’ajuntament de la documentació
Inspecció Desfavorable
Proposta a la propietat de les solucions que millor s’adapten a la/s incidència/s que han provocat el resultat desfavorable.
Seguiment de la realització de les solucions escollides.
Ampliació de l’informe anterior amb ANNEXE de reformes realitzades i emissió del Certificat

Tramitació en l’Ajuntament de la documentació

 

empresa · serveis · avanyajes · treballs · ITE · pressupostos · qualitat · contacte · facebook